สารสนเทศ

ข้อมูลบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร
โครงการบริการวิชาการ ประวัติวิทยากร
การออกแบบและผลิตสื่อ เครือข่าย (ใช้ Login ของมหาวิทยาลัย)
       
       
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
   
   
คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร
   
   
ประกาศ
ประกาศอัตราค่าบริการและการใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร พ.ศ.2557
ประกาศอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ  พ.ศ.2551
   
   
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการเสนอขอนุมัติโครงการบริการวิชาการ
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ (มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสื่อสาร ครั้งที่ 58 (3/2558))
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
การกำหนดค่าธรรมเนียมในการอบรม (ค่าลงทะเบียน)
วิธีการคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรค่าธรรมเนียม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551
สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
   
   
รายงานผล
สรุปผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ ประจำปี 2558-2559 
สรุปผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ ประจำปี 2560 
   
   
แบบฟอร์ม
เอกสารบริหารโครงการ
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการบริการวิชาการ (กิจกรรมรายวิชา) (ขั้นตอน/แบบเสนอโครงการ/แบบรายงานผล)
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินฉบับภาษาอังกฤษ
   
   
ปรับปรุงล่าสุด: 17 ต.ค. 2017 10:25:20
153 ครั้ง