สารสนเทศ

ข้อมูลบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร
โครงการบริการวิชาการ ประวัติวิทยากร
การออกแบบและผลิตสื่อ เครือข่าย (ใช้ Login ของมหาวิทยาลัย)
       
       
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  

สรุปเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555)

   
   
คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2561 
   
   
ประกาศ
ประกาศอัตราค่าบริการและการใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร พ.ศ.2557
ประกาศอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ  พ.ศ.2551
   
   
หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการเสนอขอนุมัติโครงการบริการวิชาการ
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ (มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสื่อสาร ครั้งที่ 58 (3/2558))
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
การกำหนดค่าธรรมเนียมในการอบรม (ค่าลงทะเบียน)
วิธีการคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรค่าธรรมเนียม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551
สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
   
   
รายงานผล
สรุปผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ ประจำปี 2558-2559 
สรุปผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2560 
สรุปผลการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากธุรกิจชุมชนและผู้ประกอบการจังหวัดปัตตาานี ประจำปี 2560 
   
แบบฟอร์ม
เอกสารบริหารโครงการ
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
โครงการบริการวิชาการ (กิจกรรมรายวิชา) (ขั้นตอน/แบบเสนอโครงการ/แบบรายงานผล)
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินฉบับภาษาอังกฤษ
   
   
ปรับปรุงล่าสุด: 25 พ.ค. 2018 15:58:34
798 ครั้ง