รายงานผล

     
1. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2561
     
 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2561 แสดงให้เห็นว่า โครงการบริการวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2559 มีจำนวนโครงการบริการวิชาการสูงสูด เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการประเภทฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และในปีงบประมาณ 2560 - 2561 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการวิชาการ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน คณะฯ จึงส่งเสริมให้นำกิจกรรมในรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาชุมชน มาเป็นโครงการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแทน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนได้

     
   
 
2. ร้อยละของผลการประเมินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556-2560
     

 

จากแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการบริการวิชาการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของชุมชน

โดยผลการประเมินดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ยจากจำนวนโครงการในแต่ละปี ซึ่งค่าเฉลี่ยผลการประเมินในปีงบประมาณ 2560 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.8 จากจำนวน 2 โครงการ รองลงมาคือ ปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 90 จากจำนวน 9 โครงการ และปี พ.ศ.2559 คิดเป็นร้อยละ 89.1 จากจำนวน 9 โครงการ ตามลำดับ

 
   
 
 
3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2556-2561
     
 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2556-2561 แสดงให้เห็นว่า คณะฯ ให้บริการวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่ม

โดยส่วนใหญ่คณะฯ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่เยาวชน คิดเป็นร้อยะ 46 รองลงมาเป็นชุมชน ซึ่งคณะฯ ได้ให้บริการในลักษณะการจัดโครงการพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12 และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ครู และนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลำดับ

     
   
   
4. ผลการดำเนินงานประจำปี 
     
    1) รายงานผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา (คลิกอ่านเรื่องที่สนใจแต่ละหัวข้อจากหน้าสารบัญ)
    2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2560 (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อจากหน้าสารบัญ)
    3) รายงานประจำปี    
        (1) รายงานประจำปี 2553    
        (2) รายงานประจำปี 2554    
        (3) รายงานประจำปี 2555    
        (4) รายงานประจำปี 2559    
     
     
ปรับปรุงล่าสุด: 06 มิ.ย. 2018 14:27:43
822 ครั้ง