รายงานผล

 
                   
1. ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - 2561
                   
   

จากแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - 2561 แสดงให้เห็นว่า โครงการบริการวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2559 มีจำนวนโครงการบริการวิชาการสูงสูด เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการประเภทฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

     
                   
  สำหรับจำนวนโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการวิชาการ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน คณะฯ จึงส่งเสริมให้นำกิจกรรมในรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาชุมชน มาเป็นโครงการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแทน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนได้  
   
 
2. ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามประเภทโครงการ
                   
    จากแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 แสดงให้เห็นว่า คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาจำนวน 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50) รองลงมาเป็นโครงการแบบเก็บค่าลงทะเบียน จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33) และโครงการความร่วมมือ จำนวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 17) ตามลำดับ      
                   
                   
3. ผลการดำเนินงานประจำปี 
  1. รายงานผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา (คลิกอ่านเรื่องที่สนใจแต่ละหัวข้อจากหน้าสารบัญ)        
  2. รายงานประจำปี                
      2.1 รายงานประจำปี 2553                
      2.2 รายงานประจำปี 2554                
      2.3 รายงานประจำปี 2555                

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09 ม.ค. 2018 15:36:20
146 ครั้ง