รายงานผล

     
1. ภาพรวมผลการประเมินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2556 - 2560
     
  จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2556 - 2560 แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการระหว่างปี พ.ศ.2556 - 2560 มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการบริการวิชาการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของชุมชน
     
   
2. ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - 2561
     

 

จากแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการบริการวิชาการ จำแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - 2561 แสดงให้เห็นว่า โครงการบริการวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2559 มีจำนวนโครงการบริการวิชาการสูงสูด เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการประเภทฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับจำนวนโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการวิชาการ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน คณะฯ จึงส่งเสริมให้นำกิจกรรมในรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาชุมชน มาเป็นโครงการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแทน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนได้

     
   
3. ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามประเภทโครงการ
     
  จากแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 แสดงให้เห็นว่า คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาจำนวน 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50) รองลงมาเป็นโครงการแบบเก็บค่าลงทะเบียน จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33) และโครงการความร่วมมือ จำนวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 17) ตามลำดับ
     
   
4. ผลการดำเนินงานประจำปี 
     
    1) รายงานผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา (คลิกอ่านเรื่องที่สนใจแต่ละหัวข้อจากหน้าสารบัญ)
    2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2560 (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อจากหน้าสารบัญ)
    3) รายงานประจำปี    
        (1) รายงานประจำปี 2553    
        (2) รายงานประจำปี 2554    
        (3) รายงานประจำปี 2555    
        (4) รายงานประจำปี 2559    
     
     
ปรับปรุงล่าสุด: 25 พ.ค. 2018 10:08:10
346 ครั้ง