การให้คำปรึกษา

 

ประเด็น/หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร

 
1. ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
 
 
 • การสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ
 • บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างสันติภาพ
 • บทบาทสื่อมวลชนในการรายงานข่าวความขัดแย้ง
 • จริยธรรมการสื่อข่าวและจริยธรรมสื่อมวลชน
 • การเขียนข่าวและรายงานข่าว
 • การสื่อสารในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่
   
 • การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • การสื่อสารสันติภาพ
 • ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร
 • การสื่อสารในงานพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคม
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล     ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่  
             
             
 
 • การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • การสื่อสารการตลาด
 • การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
 • การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
 • การจัดการขยะ
 • การสื่อสารการแสดง
   
 • Minority and the Media
 • News Coverage on Minority in Conflict Situation
 • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
 • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ผศ.จารียา อรรถอนุชิต     ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน  
             
             
 
 • International Business
 • Management
 • Marketing
 • Integrated Marketing Communication
   
 • การสื่อสารการตลาด
 • แผนธุรกิจ
 • ทักษะกำรนำเสนอ
ดร.กฤษดี พ่วงรอด     ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ  
             
             
 
 • ผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข
 • การสื่อสารเพื่อสันติภาพ
 • การสื่อข่าวสิทธิเด็ก
 • การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การเขียนข่าวและรายงานข่าว
 • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
 • การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การใช้สื่อใหม่เพื่องานวิทยุกระจายเสียง
 • การพูดในที่สาธารณะ
   
 • การสื่อสารการตลาด
 • ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • การสร้างแบรนด์
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา     อ.สุวนาถ ทองสองยอด  
             
             
 
 • ความรู้เท่าทันสื่อ
 • การพูดและการเป็นพิธีกร
 • การเขียนข่าวและการรายงานข่าว
 • การสร้างสรรค์รายการและการเขียนบทรายการโทรทัศน์
       
อ.ปวิชญา ชนะการณ์            
             
             
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
             
 
 • คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 • ระบบปฏิบัติการ 
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูล
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • Computer Modeling and Animation
   
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • การจัดการสารสนเทศ
 • ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการศึกษา
 • การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • Enterprise Resource Planning (ERP) Software and Open Source
 • E-Commerce and Customer-Relationship Management Software
ผศ.อาหมาน หมัดเจริญ     ดร.ศริยา บิลแสละ  
             
             
 
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบปฏิบัติการ
   
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 • การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในองค์กร
 • พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิคส์
อ.จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม     ดร.มูอัสซัล บิลแสละ  
             
             
 
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ
   
 • Networking
 • Distributed System
 • Object Oriented Programming
 • Database
ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา     ดร.สัมพันธ์ คงมาก  
             
 
 • จัดการฐานข้อมูลด้วย MS-Access
 • การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ
 • การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
   
 • เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
อ.ฐิติมา เทพญา     ดร.ซัมรี เจ๊ะอารน  
             
             
3. ด้านนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
             
 
 • Computer Graphics
 • Computer Modeling
 • Animation
   
 • การกำกับภาพยนต์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • Sound Engineering
 • Computer Animation
 • Computer Graphics
 • Visual Effect
อ.ชนกิตติ์ ธนะสุข     ดร.กำธร เกิดทิพย์  
             
 
 • Drawing
 • Painting
 • Composition of Art
 • Cartoon
   
 • Video and Audio for multimedia
 • Animation
 • Computer Modeling and Simulation
ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ     อ.บัดรูดิง ขาลี  
             
 
 • Visual communication design
 • Computer Graphics & Illustration
 • Animation
 • Foundation of arts & design
       
อ.เกวภร สังขมาศ          
             

 

การติดต่อ/สอบถาม หรือข้อเสนอแนะด้านการให้บริการวิชาการของคณะฯ
   
บริการฝึกอบรม / บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ปฏิบัติการ / บริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน / วิทยากร  
สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7334 9692  
E-mail:  oratai.c@psu.ac.th,  kittisak.p@psu.ac.th  
Website: http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th  
ปรับปรุงล่าสุด: 16 ก.พ. 2018 17:05:16
586 ครั้ง