พันธกิจบริการวิชาการ

           
1. นโยบายและวัตถุประสงค์ของการให้บริการวิชาการ
           
    1.1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ
           
 

ภารกิจหลักที่สำคัญภารกิจหนึ่งของคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย โดยการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้กำหนดพันธกิจที่มุ่งเน้นด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารในภูมิภาคเพื่อให้การบริการทางวิชาการของคณะวิทยาการสื่อสาร สามารถดำเนินการตามภารกิจหลักให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

   
           
    1.2 วัตถุประสงค์ของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
           
  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
           
           
2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านบริการวิชาการของคณะฯ 
           
  คณะวิทยาการสื่อสารได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ท่ี่ 3 “สอน วิจัย และบริการวิชาการ บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการสื่อสาร” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านบริการวิชาการของคณะฯ และได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ดังนี้
           
 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูรณาการทั้งภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

  กลยุทธ์   ตัวชี้วัด   แผนปฏิบัติการ  
  1. สนันสนุนให้มีการสร้างโครงการชุดวิชานำร่องในการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น   1. มีโครงการชุดวิชานำร่องในการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา   1. จัดทำโครงการที่บูรณาการกับภารกิจด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
          2. มีกิจกรรมการเผยแพร่โครงการเชิงบูรณาการผ่านสื่อต่างๆ  

  เมื่อปี พ.ศ.2555 ได้ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร    
             
  นอกจากนั้น คณะวิทยาการสื่อสารได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ท่ี่ 4 “เครือข่ายที่หลากหลาย บนฐานความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน” และได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ดังนี้    
       
เป้าประสงค์ที่ 4.1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการกับภาคีต่างๆ ทั้งองค์กรวิชาการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรประชาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

  กลยุทธ์   ตัวชี้วัด   แผนปฏิบัติการ  
  1. สร้างฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ   1 .มีระบบสารสนเทศที่จัดเก็บฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ   1. มีคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล และ Road map ภาคี   เครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ  
          2. มีคณะผู้บริหารกำกับดูแลฐานข้อมูล และ Road map โดยตรง   เชิงนโยบาย  
  2. สร้างกลไกและแผน (Road map) ในการพัฒนาสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ โดยมีระดับบริหารเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง   2. มี Road map ในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะ   3. จัดทำโครงการสร้างฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย และ Road map ความร่วมมือทุกระดับ  
      3. มีบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรภาคีเครือข่าย   4. มีการทำบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรภาคีเครือข่าย  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17 พ.ย. 2017 16:27:30
119 ครั้ง