พันธกิจบริการวิชาการ

 

1. นโยบายด้านบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร
 
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาการสื่อสาร 
“คณะวิทยาการสื่อสารเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
 
ภารกิจหลักที่สำคัญภารกิจหนึ่งของคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย โดยการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 
พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
"ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กร วิสาหกิจและผู้ประกอบการ”
 
คณะวิทยาการสื่อสาร จึงได้กำหนดพันธกิจที่มุ่งเน้นด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กร วิสาหกิจและผู้ประกอบการ เและส่งเสริมให้คณะฯ เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสาร ดังนี้
 
นอกจากนี้ คณะฯ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาการสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
 • การจัดโครงการบริการวิชาการ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้ประกอบการในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของการให้บริการวิชาการ 
 
“เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาการสื่อสารและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ไปพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมชายแดนใต้อย่างยั่งยืน"
 
 
 
3. ผลลัพธ์ของการให้บริการวิชาการ 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของชุมชน โดยมีรูปแบบของการให้บริการวิชาการให้เหมาะสมกับการรับรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดอบรมให้แก่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิด  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานโดยเน้นการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้  และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสามารถจำแนกโครงการบริการวิชาการตามกลุ่มเป้าหมาย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
                 
 1) โครงการบริการวิชาการสำหรับกลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา  
 • โครงการชวนเด็กแหลมโพธิ์สร้างโลกใบใหม่ด้วยใจรักสิ่งแวดล้อม
 • โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่“รู้เท่าทันสื่อ"
 • โครงการ“คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างคน”
 
 2) โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 • โครงการอบรม “ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
 • โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic
 • โครงการ “กลยุทธ์การสื่อสาร สําหรับนักพัฒนาชุมชน”
 
3) โครงการบริการวิชาการสำหรับชุมชน  
 • โครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเกลือหวาน
 • โครงการต่อยอดความรู้ สู่สังคม
 
 
นอกเหนือจากการจัดโครงการบริการวิชาการแล้ว คณะฯ ยังให้คำปรึกษา เป็นวิทยากร และให้บริการออกแบบและผลิตสื่อให้กับสังคม ได้แก่ 
                 
                 
       
“รู้จักกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ"  แผ่นพับ   คู่มือนักจัดรายการวิทยุ: ภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ไอคอน (Icon) แอพลิเคชั่น iPSU   ระบบฐานข้อมูลการใช้งานซอฟต์แวร์ ในอุตสาหกรรม       ท่องเที่ยวอันดามัน  
                 
 
ชมผลงานการออกแบบและผลิตสื่อของคณะวิทยาการสื่อสาร และดาวน์โหลดสื่อเพื่อการเรียนรู้ ได้ที่นี่ <<คลิก>> 
                 
                 

 

 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การรับเชิญเป็นวิทยากร การให้คำปรึกษาแก่ชุมชน แก่หน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป
 

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 
คณะวิทยาการสื่อสารมีการให้บริการทางวิชาการโดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้
 
1. บริการห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ปฏิบัติการ
 
คณะวิทยาการสื่อสาร ให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม และอุปกรณ์ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานแก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ห้องประชุมและห้องบรรยาย
 • ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง  บริการด้านการบันทึกเสียง  อัดสปอตโฆษณา เป็นต้น
 • ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ให้บริการถ่ายทำเทปโทรทัศน์  การบันทึกเทป การตัดต่อและผลิตสื่อ
 • อุปกรณ์ปฏิบัติการ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ บันทึกภาพและเสียง
 
 
 
2. บริการฝึกอบรม
 
คณะวิทยาการสื่อสารเป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสารคือ "นิเทศศาสตร์" กับ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ โดยคณะฯ ได้มีโครงการบริการวิชาการครอบคลุมสาขาวิชาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 

1) ด้านนิเทศศาสตร์

 • ด้านสื่อสารมวลชน เช่น โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่“รู้เท่าทันสื่อ” และโครงการอบรม “ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
 • ด้านวารสารศาสตร์ เช่น อบรมเทคนิคการเขียนเชิงวารสารศาสตร์, อบรมผู้สื่อข่าวชุมชน, อบรมเยาวชนคนข่าว, อบรม “Photoshop” และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Photo Trip: ทัศนศึกษาเพื่อสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย
 • ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เช่น อบรมการตัดต่อวีดีทัศน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสารคดีโทรทัศน์ฝึกปฏิบัติสำหรับเยาวชนชายแดนใต้”, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวต่อไปของวิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”และการอบรมเรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์
 • ด้านการสื่อสารการตลาด เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก”
 
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ITพี่สอนน้อง"  และโครงการไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
 
3) ด้านนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเช่น โครงการสื่อการเรียนรู้สันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ คณะวิทยาการสื่อสาร ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เช่น โครงการ “ตามรอยวิถีชุมชน”, โครงการนักสื่อสารพัฒนาชุมชนตอนสร้างฝายถวายพ่อหลวงและโครงการธารน้ำใจ เป็นต้น 
 
 
 
 
3. บริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน
 

คณะวิทยาการสื่อสารมีบริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน ในหัวข้อ/เรื่องดังต่อไปนี้

 • ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน  การจัดและผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารในกลุ่ม  การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ และการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์  การออกแบบฐานข้อมูล
 • ด้านสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนาได้แก่ การวางแผนการตลาด
 • ด้านการออกแบบสื่อและผลิตสื่อได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การผลิตหนังสั้นและการ์ตูนแอนิเมชัน
 • ด้านการจัดกิจกรรมของชุมชน  ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านทักษะการทำงานร่วมกัน ภาวะผู้นำ  การสื่อสารในกลุ่มเพื่อการพัฒนา  การผลิตสื่อชุมชน  และการรณรงค์ในชุมชน
 
 
 
4. วิทยากรตามคำเชิญของชุมชน/หน่วยงานภายนอก
 

คณะวิทยาการสื่อสารมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังต่อไปนี้

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
 
 
 
5. การติดต่อ/สอบถามด้านการให้บริการวิชาการของคณะฯ
 
>> บริการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ปฏิบัติการ/บริการฝึกอบรม/บริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชนและวิทยากร
>> สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     โทรศัพท์/โทรสาร 0 7334 9692  Website:http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23 ม.ค. 2018 21:53:47
783 ครั้ง