การศึกษากับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Education and Learning in the Digital Era)

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 25 เม.ย. 2018 10:59:27
293 ครั้ง

โครงการวิจัยเรื่อง “การบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 
ด้วย CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชนสอน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” กำหนดจัดกิจกรรม “ถอดบทเรียนการสร้างสื่อ YouTube เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้อง B103 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี 

โพสต์เมื่อ: 25 เม.ย. 2018 10:59:27
ปรับปรุงเมื่อ: 25 เม.ย. 2018 10:59:27
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ