พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558

โดย อิทธิเดช รัตนะ 17 ธ.ค. 2015 18:23:08
754 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดี เป็นประธานที่พิธีมอบทุนการศึกษา 
และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ทั้ง 40 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม  2558 
ณ ห้องประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร

ลำดับที่ รหัส ชื่อ – สกุล สาขา
1 5520610130 นางสาวมุมีนะห์  มะสาสะ ICT
2 5620610042 นางสาวมุมีนะฮ์  มะดีเยาะ ICT
3 5520610077 นางสาวกัสมีนิง  ยีมาหมะ CA
4 5620610044 นางสาวมูซีเร๊าะ  ดือราแม ICT
5 5520610098 นางสาวตอยีบ๊ะ  เลาะดีสม ICT
6 5820610142 นางสาวนูรียะห์  สามะ ICT
7 5820610145 นายมูฮัมมัดฟาร์มี  เจะเฮาะ ICT
8 5520610109 นางสาวนารีมาลย์  ซายอ ICT
9 5620610035 นางสาวปาตีเมาะ  อาบูวะ ICT
10 5720610127 นางสาวฟีรเดาส์  แมะ ICT
11 5520610111 นายนิไซรุณ  แวจิ MDIC
12 5520610027 นายบุคคอรีย์  มะเก็ง MDIC
13 5520610173 นางสาวอามีเนาะห์  เลาะบือซา MDIC
14 5520610136 นายมูฮำหมัดฟาอิซ  เจ๊ะเลาะ MDIC
15 5820610153 นางสาวอาซีย๊ะห์  เงาะตาลี ICT
16 5820610089 นางสาวนูรมี  สะบาหานาเล๊าะ MDIC
17 5720610125 นายฟรุกอล  บือโต MDIC
18 5620610102 นางสาวนอร์ซาฟีฮะห์  อีซอ ICT
19 5520610014 นายซุลกิฟลี  ดือราแมหะยี MDIC
20 5520610101 นางสาวทัศนีม  แซยะ MDIC
21 5520610115 นางสาวนูรีดา  มามุ MDIC
22 5520610055 นายอับดุลฮากัม  ดือราแมง MDIC
23 5520610162 นายอับดุลฮากิม  เจะสือแม MDIC
24 5820610183 นางสาวโซเฟีย  สาเม๊าะ CA
25 5520610211 นางสาวนิตยา  เบ็ญสะอิ CA
26 5820610131 นางสาวซูซาน  เจ๊ะเลาะ ICT
27 5620610112 นางสาวนูรียะห์  มะเด็ง CA
28 5620610118 นางสาวบูรีมาน  โตะหิ CA
29 5720610130 นายเฟาซี  สาและ MDIC
30 5520610042 นายวรศิลป์  อาแว CA
31 5520610086 นางสาวซาญาณี  แวอาลี CA
32 5520610057 นางสาวอาซีม๊ะ  ดามาลอ CA
33 5520610214 นายมะซอเร  สาและ CA
34 5620610029 นางสาวนูรซาลบียะห์  เซ็ง CA
35 5520610104 นางสาวนลินทิพย์  กรศุภวัฒนา CA
36 5620610072 นายฮาซัน  ดอเลาะ CA
37 5820610140 นางสาวนูรฮีดายะห์  สาแม ICT
38 5520610100 นายตูแวอัสวัน  อีแยบาซอ ICT
39 5520610061 นายอิสมะแอล  มาลากะ ICT
40 5520610226 นางสาวเสาวณี  ดอเล๊าะ CA
โพสต์เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 18:23:08
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 18:23:08
aปรับปรุงโดย: อิทธิเดช รัตนะ