• CA

  นิเทศศาสตร์

  More info
 • ICT

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  More info
 • MDIC

  นวัตกรรมการออกแบบฯ

  More info
 • Faculty of

  Communication Sciences

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

University of Jamber (UJ) ประเทศอินโดนีเซีย ขอเชิญนักศึกษาระดับ ป.ตรี จำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The University of Jamber 4th International Cultural Camp (UJICC 2018)"

University of Jamber (UJ) ประเทศอินโดนีเซีย ขอเชิญนักศึกษาระดับ ป.ตรี จำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The University of Jamber 4th International Cultural Camp (UJICC 2018)" ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2561

alt text

2561

คณะวิทยาการสื่อสารได้ร่วมจัดทำ MOU ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารนำโดย ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air, On Line และ On Ground ภายใต้...