• CA

  นิเทศศาสตร์

  More info
 • ICT

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  More info
 • MDIC

  นวัตกรรมการออกแบบฯ

  More info
 • Graduate

  บัณฑิตศึกษา

  More info
alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส59) ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มอ. ปัตตานี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส59) ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มอ. ปัตตานี (เพิ่มเติม)ตามเอกสารแนบ รายละเอียดการรับทุน คุณทวีศักดิ์ (พี่เค) หรือ เจ้าหน้าที่กองกิจกา...

alt text

บริการวิชาการคณะ

คณะวิทยาการสื่อสารกับโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน: พัฒนาศักยภาพการสื่อสารชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกลือหวาน

           คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 นี้ ด้วยความมุ่งห...