• CA

  นิเทศศาสตร์

  More info
 • ICT

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  More info
 • MDIC

  นวัตกรรมการออกแบบฯ

  More info
 • Faculty of

  Communication Sciences

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)